Artikel 1.       Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: De Dyslexie Academy gevestigd te Voorschoten, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61745669, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, dit kan zijn een meerjarig persoon die zijn de overeenkomst aangaat of de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling;
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Leerling: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2.      Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van de Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen de Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen de Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3.      Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1. Indien de Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst veelal eerst een (telefonisch) gesprek plaatsvinden.
 2. Tijdens een eerste contactmoment zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op www.dyslexieacademy.nl.

Artikel 4.      Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door de Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
 1. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
 2. Bij aanvang van de begeleiding wordt aangenomen dat beide ouders akkoord gaan met de begeleiding.
 3. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is de Opdrachtgever verplicht om de Opdrachtnemer hier van op de hoogte te stellen. In dat geval is het de Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om de leerling te begeleiden.
 4. Indien de Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 3 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien de Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5.       Regels rond afspraken

 1. De afspraken voor een sessie beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de sessie op het afgesproken tijdstip en plaats kan beginnen en na afloop op de afgesproken tijd wordt beëindigd.
 2. Indien een sessie niet op tijd kan beginnen omdat de leerling niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie voortduurt na het overeengekomen tijdstip. De Opdrachtgever blijft hoe dan ook het volledige tarief verschuldigd.
 3. De Opdrachtgever dient tijdens een sessie telefonisch bereikbaar te zijn.
 4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat de leerling door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 5. Indien een afspraak korter dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6.       Tarieven

 1. De Aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.dyslexieacademy.nl en worden op verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. De Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen.

 

Artikel 7.       Factuur en betaling

 1. De Opdrachtnemer stuurt de Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. De Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan de Opdrachtnemer te betalen.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt de Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8.       Vertrouwelijkheid en privacy

 1. De Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. De Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voor overleg met derden in het belang van de leerling jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van de leerling zelf. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 1. De Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de leerling, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9.      Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.  
 1. De Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 1. De Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
 1. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 2. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.
 3. De Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

 

Artikel 10.       Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen de Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; www.dyslexieacademy.nl.
Sluit Menu
×
×

Winkelmand